1. הגדרות

2. עקרונות יסוד ביחס ליחידות הקיימות במתחם

3. פרטי המציע

4. איתנות פיננסית

5. נסיון מקצועי

6. פרוייקטים קודמים

7. קבלן מבצע ויועצים

8. תמורות

9. בעלי דירות בגיל הזהב

10. ערבויות והוצאות

11. תכנון עקרוני ומפרט טכני

12. תקופת התכנון ותקופת הבניה

13. שאלות כלליות

14. הערות וסיכום

15. הליך בחירת ההצעה הזוכה

16. הצהרת היזם

טופס הצעה

שם היזם

שם ממלא הטופס

מייל

טלפון

1. הגדרות:

1.1. "המתחם" – המקרקעין הידועים כחלקות כחלקות 1301 1302 בגוש 6122 שהינם הבניינים ברחוב חשב סופר מס' 6, 6 א' בבני ברק [היתכנות לצירוף חלקה 1300, בנין מספר 8]. קיימת הסכמה עקרונית של כלל בעלי הזכויות [בבנין מספר 8 ישנו ספק ביחס לאחד הדיירים].

1.2. "בעלי הזכויות" – בעלי זכויות הבעלות ו/או הזכאים להירשם כבעלים בדירות בבניינים הקיימים במתחם, כמפורט בנסח הרישום המצורף להזמנה זו.

1.3. "נציגות בעלי הזכויות" או" הנציגות"- נציגות בעלי הזכויות אשר מטעמה מפורסם המכרז;

1.4. "הדירות/היחידות הקיימות" – במתחם בנויים 2 בניינים הרשומים כבתים משותפים הכוללים 23 יחידות דיור [35 בצירוף בנין מס' 8].

1.5. "החניות הקיימות"-

1.6. "דירות/יחידות התמורה" או "הדירות החדשות" – הדירות החדשות שתבנינה ע"י היזם הנבחר עבור בעלי הזכויות בבניינים החדשים;

1.7. "הפרויקט" – פרויקט בנייה מסוג פינוי בינוי שיבוצע ע"י היזם הזוכה, במסגרתו יפנו בעלי הזכויות את דירותיהם הקיימות, היזם יהרוס את הבניינים הקיימים, יבנה במקומם את הבניינים החדשים, בהתאם להיתר בנייה כדין ולדרישת הרשויות המוסמכות, וימסור לבעלי הזכויות את דירות התמורה.